Jak zaplanować zimowy wyjazd dziecka bez błędów?

Trendy w funduszach

Celem większości funduszy jest zarabianie pieniędzy poprzez inwestowanie w aktywa w celu uzyskania realnego zwrotu (tj. zwrot wyższy od inflacji) lub pobicie swojego benchmarku.

Fundusze inwestycyjne posiadają dwie odmienne filozofie zarządzania inwestycjami funduszu:

Aktywne zarządzanie aktywami: zarządzający dążą do osiągnięcia przewagi nad rynkiem finansowym, dokonując wybiórczej selekcji papierów wartościowych zgodnie ze strategią inwestycyjną. Dlatego też stosują one dynamiczne strategie portfelowe, kupując i sprzedając inwestycje, w zależności od zmieniających się warunków rynkowych, dodatkowo opierając się na przekonaniu, że poszczególne gospodarstwa lub segmenty rynku będą osiągać lepsze wyniki niż inne.

Fundusze pasywne?

Pasywne zarządzanie – zarządzający stosują strategię portfelową określoną na początku funduszu, a następnie starają się utrzymać ją w kolejnych latach, ten sposób ma na celu zminimalizowanie bieżących kosztów utrzymania portfela. Wiele funduszy pasywnych to fundusze indeksowe (np. ETF), które próbują odtworzyć wyniki indeksu rynkowego poprzez utrzymywanie papierów wartościowych proporcjonalnie do ich wartości na rynku jako całości. Innym przykładem zarządzania pasywnego jest metoda „buy and hold” stosowana przez wiele tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, w których portfel jest został ustalony na początku jego działalności.

Hybrydowa startegia

Dodatkowo, niektóre fundusze stosują hybrydową strategię zarządzania rozszerzoną indeksacją, w której zarządzający minimalizuje koszty poprzez szeroko zakrojone stosowanie pasywnej strategii indeksacji, ale może aktywnie zmieniać skład portfela od struktury indeksu, w nadziei na osiągnięcie wyższych zysków.

Ostatnio można zauważyć wzrost znaczenia funduszy zarządzanych pasywnie.Doskonałym przykładem jest sektor funduszy hedgingowych. Zarządzający funduszami hedgingowymi są znani z agresywnej i aktywnej strategii. Jednak według firmy badawczej Symmetric, zarządzający funduszami hedgingowymi zainwestowali w fundusze indeksowe około 50 mld USD w 2016 roku. Dziesięć lat wcześniej fundusze hedgingowe posiadały jedynie 12 mld USD w funduszach pasywnych.

Dodaj komentarz